9. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları tüm kitap

Kardelen tarafından yazıldı.. Yayınlanma 9. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları

9. sınıf dil ve anlatım kitabı cevapları

 

Sayfa 3=soru 2)tarih önesi devirlerde bu şekiller yazı olarak kullanılırdı.İnsanlar bu şekillerle birbirlerile iletişim kurarlardı…

sayfa 4=soru 1)metne göre iletişim iki kişi arasındaki her türlü anlam alışverişine denir

soru 4)Dille gerçekleştirilen iletişim hem sözlü hem de yazılı olarak gelecek nesillere aktarılmak için saklanabilir.Bu sebepten dolayı dille gerçekleştirilen iletişim diğer iletişimlerden daha da gelişmiştir

sayfa 5=çünkü insanların aralarındaki sorunlarını çözebilmesi için

çünkü insanların düşüncelerini birbirlerine aktarması için

çünkü çağımızı modernleştirmek için

çünkü kültürümüzü geliştirmek için

Sayfa 6=4.etkinlik)gönderici=babam,ileti=bilgisayarıkapa ttın mı,kanal=sözlü,alıcı=çocuk,dönüt=evet,bağlam=ev ortamı

sayfa 6,5.etkinlik=gönderici:trafik ışığı

ileti:dur

alıcı:arabalar

dönüt:arabalar durur

bağlam:yol ortamı

sayfa 7,9.etkinlik

oduncu=ağaçlar

çiftçi=hasat zamanı

öğretmen=okulların açılması

10.etkinlik=dil göstergesi:konuşmak

doğal gösterge:bitkiler,havalar,sıcaklık

sayfa 8

11.etkinlik=konuşarak karşı tarafa söylemek istediğimizi rahat anlatırız

bakarken yüz mimiklerimiz ve ifadelerimizlede iletişim sağlayabiliriz

sayfa 9

15.etkinlik

kulgak:kulak

kangı:?

edgü:etki

kadgu:kaygı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1.gönderici:baba ileti:kavga etmemesi dönüt:artık kavga etmeyin

alıcı ğul

sayfa 10

soru 3:1 yanlış,2doğru

4:a

5:b

6:c

7:b

8:a

sayfa 15:ölçme ve değerlendirme

1.soru

d

d

2.soru

e

20.sayfa

Anlama Yorumlama

4.etkınlık

ağız,şive,insan,gelenek görenek,konuşma,lehçe denir

sayfa 19: 2.yukarıdakiverilen metinlerde konuşma dilinde yazı diline……..

 

KONUŞMA DİLİ YAZI DİLİ

ööretmen öğretmen

duyduuma duyduğuma

ayrılcakmışsınız ayrılacakmışsınız

iişallah inşallah

dooru doğru

diildir değildir

eyer eğer

hakkaten hakikaten

diyer diğer

öörencileriniz öğrencileriniz

üzülücez üzüleceğiz

herkez herkes

geş geç

te de

deyerinizi değerini v.b….

**ÇME DEĞERLENDİRME SAYFA 21:

1-) *Dil, *Yazı dili

2-)D,Y

3-)D

4-)E

5-)B

6-)D

————–

ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI SAYFA 23:

1-)A

2-)D

3-)A

4-)E

5-)A

6-)D

7-)C

8-)C

SAYFA 27:

1. KÖKEN: soy, asıl.

3.kütüphanede kitaplar daha toplu, düzenli,herhangi bir kitap arandığında bulma kolaylığıolabileceği için sınıflandırılır.

4.dillerin hepsi ortak bir soya sahiptirve bu diller zaman içerisinde soylarından kopup kendi soylarını oluşturmaya başlar, akrabalıklar oluşur.

5.ortak dil ailesine mensup dillerin aynı yapıda olması gerekmez.çünkü diller sürekli yenilerme değişme içerisindedir, dil ailesinden kopabilir.

6.türk dili geni bir tarihe sahiptirve yenileşme içerisindeçeşitli kollara ayrılmıştırböylece daha geniş coğrafyalara ayrılmıştır.

1. ETKİNLİK SAYFA 29:

Tek Heceli Diller: Çince, Tibetçe ve Afrika dilleri.

Eklemeli diller: Türkçe, Moğolca ve Macarca.

Çekimli Diller: Arapça,İngilizce ve Fransızca.

————–

**ÇME DEĞERLENDİRME SAYFA 30:

1-)

…….Akraba diller ya da diller ailesi denir.

…….Hint-Avrupa

2-) *D

*Y ==> Çünkü çekimli dildir.

*Y ==> çünkü moğolcadır.

*Y ==> Çünkü Bantu dil ailesindendir.

3-)E

4-)C

5-)B

6-)E

7-)A

SAYFA 58:

5.ETKİNLİK:

yanlış yazılmış kelimeler-kelimelerin doğru yazımı-yazılış sebebi

- tv’de: TV de: tv büyük yazılır.

- baştanbaşa: baştan başa: ikilemeler ayrık yazılır.

- evde ki hesap: evdeki hesap: ek olan -ki bitişik yazılır.

- deniz altı(araç): denizaltı: birleşik yazılır.

- yaptıki: yaptı ki: bağlaç olan -ki ayrı yazılır.

- geldi: Geldi: cümledir. cümleler büyük harfle başlar.

- Ahmet bey: Ahmet Bey: özel isimlerden sonra gelen ünvanlar büyük harfle başlar.

- hiçmihiç: hiç mi hiç: -mi ayrı yazılır.

- gelmiyen: gelmeyen

- bir takım(insanlar): birtakım

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

1- 1. boşluk: birleşik

2. boşluk: birleşik

2-D, Y, Y

3-D

4-E

5-D

6-B

7-E

8-kelimelerin doğru yazılmış halleri: burnuna, Kazakça, terk etmek, redetmek, anlayacak, büyükçek, Karabük’e 23′te

9- bağlaç olan -ki, ek olan -ki, ilgi eki olan -ki

SAYFA 62:

**ÇME VE DEĞERLENDİRME:

1- 1.boşluk: üç nokta

2.boşluk: iki nokta

3.boşluk: -

4.boşluk: tırnak işareti

5.boşluk: parantez

2-D, D, Y, D

3-D

4-E

5-A

6-A

7-D

8-D

9-B

69 hazırlık

1 )kökler ağaçlar için önemli organlardır çünkü ağaçların hayat kaynağı can damarı kökleridir ağacın kökü kurursa ağaçta kurur

2)değiştirilirr örneğinn armut ağacınaa elma aşısı yapılırr genleriyle oynanılır elma meyve verir

3) kelimeler kök halinde bulunur veya köklere bazı eklerin eklenmesiyle oluşur

4)oluşurr

5)dildeki gelişme ve değişme dilin canlı bir varlık olmasının kanıtıdır

inceleme

1) heves isim kök

bil fiil

göz isim

 

 isim ver fiil

2)ser kök

gi yapım eki

le çekim eki

5)çiçek basit

ayırtılmış türemiş

doksan basit

etkinlik 2

isimden isim yapan kitap-çı arka-daş

fiilden isim yapan kaç-ak uy-um

fiilden fiil yapan anla-t

isimden fiiil yapan baş-la

3 etkinlik

sırayla yasıorum

doğru

göz

git

yarat

inan

ağla

yaş

dar

garip

tembel

süz

dinle

sözcüğün türetilen yeniş sözcükler arasında bir ilişki vardır çünkü kökün üstüne ekler eklenerek yapılır

etkinlik 4)

dil birimleri ekleri sözcüklere yeni anlam katar sözcük üretir

sayfa 71

6.etkinlik

basit kelimeler su,çabuk,adam,bardaklarıı,erkekler,kadıni ihtiyarı,kadına…türemiş kelimeler:boyacısı,satan,boyalı,şekerci,iziznli,sa ygılı,parl atıp,ıslanıca,boyama,işlem,tutku,

birleşik kelimeler:ayakkabı ,cumartesi

sayfa71

7. etkinlik

yapım eki almış kelimeler:ıslanınca,boyama,tutku,işlem,boyacı,izin li,şekerci,yenmiş,

çekim eki almış kelimeler:bardaklarını,erkekler,ihtiyarı,kadına,ış ıdı,askerler,ediyorlardı,kişileri

yapım-çekim eki almış kelime:durmadan,üstünde,işlemlerine

sayfa 76:

1-Y,D,D

2-C

sayfa 77:

3-B

4-B

5-kitab-ı ver:belirtme hali

kiatb-ı kaybolmuş:iyelik eki

gez-i güzeldi:fiilden isim yapan ek

okul-a gitti:yönelme hali

saat üçe beş kal-a geldi:zarf fiil eki

eli kan-a-dı:isimden fiil yapan ek

8-kiloca o….:bakımından anlamı

yürekler acısı…….:abartma anlamı

böyle çocukça……:benzerlik anlamı

dayımlar yaza…..:yok

sınıftaki Ali’ler……:aynı adı taşıyanlar

gelen misafirleri kapıda……:bulunma hali

gelen misafirleri ayakta……..:bulunma hali

bireden ayağa…….:ayrılma hali

senden iyi arkadaş…….:ayrılma hali

bence bu kazak……..:göre anlamı

küçükken sıkıntıdan…….:ayrılma hali

her taraf kağıttan…….:ayrılma hali

bir saat önce seni okulda………:bulunma hali

işe gitmek……….:yönelme hali

80 ölçme değerlendirme

1 somut

2 doğru

yanlış

3 c

4 d

4.etkinlk sayfa 83

kuşun kanadını tedavi ettirdi = gerçek anlam

Uçağın kanadında arıza çıktı = yan anlam

Kırıldı kanadım kaldım çaresiz = mecaz anlam

Takımın sağ kanadı bu maçta iyiydi = terim anlam

Sayfa 84

3.Macera başlamak üzereymiş o gün,

Sürücelmiş bu ateş yıllarca … istiare yapılmıştır benzetilen ateş

4.Bir ruh o derin bahçede …ruh kelimesi insan sözcüğü yerine kullanılmıştır mecazı mürsel yapılmıştır

5.Ey benim sarı tamburam,

sen ne için inlersin?

içim oyuk…. hem mecaz hem gerçek anlamını düşündüren sözcükler vardır tamburanın içi gerçekten oyuktur ayrıca kişi mecaz olarak içim oyuk derken derdini ifade etmek istemiştir kinaye sanatı yapılmıştır

6.hediye namıyla bir şey gönderme…. Huzuri

şair burada cimri ve bencil birisini eleştirmektedir “komşun evi yanar iken söndürme” derken tam tersini imalı bir şekilde ifade etmek istiyor yani tariz sanatı yapılmıştır

SAYFA 85:

kara gönlümde…..:mecaz:kötü yerine kara adlandırılmış.

ani bir üzüntü……:benzetme:dertlerini, sıkıntılarını alev gömleğine benzetmiş.

kır ata……:deyim aktarması:insana özgü birşey doğaya aktarılmış.

ayağını yorganına….:kinaye:hem gerçek anlamı hem mecaz anlamı vardır.

hafız osman……..:benzetme:hafız osmanı ışıka benzetiyor.

mor menekşe…….:deyim aktarması:insana özgü birşey doğaya aktarılmış.

her nereye…..:tariz:gerçekten böyle birşey olmaz tam tersini kastedmek istiyor.

böyle çalışırsan….:tariz:tam tersini söylemek istiyor.

gönlüm gibi…..:teşhis:mektubu kişileştirmiştir.

evden izin…..:ad aktarması:iç-dış ilişkisi. evden değil içindekiler kastedilmiş.

şişler hazır……..:ad aktarması:iç-dış ilişkisi.mangal değil içindeki kastedilmiş.

 

SAYFA 86:

1-boşluklar

*mecazı mürsel

*kişileştirme

*temel anlam

*açık istiare

2-D,Y,D

SAYFA 87:

3-E

4-A

5-D

6-A

7-C

SAYFA 88:

8-D

9-D

10-C

SAYFA 93:

**ÇME VE DEĞERLENDİRME:

1-Y, D

2-eş anlamlı, zıt anlamlı, eş sesli bu sıraya göre yazıyorum

-mektep:yok-yok

-endişe:yok-yok

-ak:siyah-yok

-yok-tembel-yok

-yok-kısa-yok

-surat-yok-sayı,yüzmek,para

-yok-kaybet-kazan,kazanmak

-kırmızı-ver-yok

3-kelimeler ve eş anlamları

yaşlı: ihtiyar

gelecek: istikbal

hayat: yaşam

tekrarla: yinele

yenilgi: mağlubiyet

duy: işit

öykü: hikaye

eser: yapıt

sene: yıl

akran: yaşıt

şen: neşeli

olasılık: ihtimal

sayfa 111-112

ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİME

1-B

2-A

3-E

4-C

5-C

6-C

7-E

8-D

9-E

10-A

sayfa 109:

ölçme ve değerlendirme:

1-C

2-D

3-D

4-A

5-A

6-B

7-B

8-D

10-B

SAYFA 101

7.ETKİNLİK:

BELİRTİLİ İSİM TAMLAMALARI:

-benim saçlarım

-havvanın saçları

-halının içi

BELİRTİSİZ İSİM TAMLAMASI:

-misafir odamızdaki

ZİNCİRLEME İSİM TAMLAMASI:

-okul kitabımdaki maymunun burnu

111.sayfa

1a

2a

3d

4d

5e

SAYFA 123

1)

…..BASİT CÜMLE….

…..BAĞLI CÜMLE…

2)

D

D

3 A 4 A 5 B

6)HALİNİ BELİRTMEK,ANLAMI PEKİŞTİRMEK İÇİN YAN CÜMLE GEREKLİDİR.

7)İSİM CÜMLESİDİR

YAPISI SIRALI CÜMLE

8)

BİRLEŞİK CÜMLE:Ğ I C Ç

SIRALI CÜMLE:E H A

BAĞLI CÜMLE:F G

BASİT CÜMLE D B

sayfa 145

1

…tanım…

….öznel…

….benzetme….

…..ihtimal….

….tasarı…..

…..öneri….

….önyargı….

2

sırayla yazıyorum

tanımlama

üslup

karşılaştırma

benzetme

nesnellik

öznel,eleştiri

nesnellik

varsayım

öneri

tasarı

ihtimal

önyargı

neden-sonuç

amaç-sonuç

şart

3

d

d

y

y

d

sayfa 115;

hazırlık soruları değil ama Hayat Böyledir işte metninin altındaki soruların cevabı;

1.soru

noktayla ayrılması ve cümleyi oluşturan öğelerin bulunması…

2.soru

yüklem cümlede yargı bildirir…bu nedenle önemlidir…

3.soru

isim-fiil cümlesidir…(oradn herhangi bir cümle seç…)

4.soru

yargı üzerinde taşır.bir yüklem bir cümledir!

5.soru

kelime grupları birbirinden ayrılamaz…onlar kalıplaşmışlardır,bir bütünlerdir….!

117 2.etkinlik;

Bunlar bu atı ,düğün koşusunda koşmak için hazırlıyorlar.(bunlar:özne,düğün koşusunda koşmak için:zarf tümleci,hazırlıyorlar:yiklem)

Biletlerini alıp üçüncü mevkiye yrleşince rahat ettiler.(gizli özne “onlar”,üçüncü mevkiye yerleşince:zarf tümleci,rahat ettiler:yüklem)

sayfa 124

tablo

birleşik cümle

ğ,ı,c,ç

sıralı cümle

e,h,a

basit cümle

d,b

bağlı cümle

f,g

118 ölçme değerlendirme

1).

..geçişli fiil…

..zarf tümleci…

2)

D

D

y

D

D

Y

3d

4A

5a

6C

125-127. sayfalar

hazırlık 1.soru: lokomotifitir. cünkü;trenin her bölmü ona bağlıdır.

2.soru:kelime grupları

3.soru:ilietişimin olması için iki kişi olması lazım.bir gönderici iki alıcı ve diğer unsurlar kanal bağlam gibi…

4.soru : ortam, mekan cok önemlidir. söylenmek istenen söz söyleneceği yerinde anlamlıdır bu karsısındaki kişinin anlaması için önemlidir.

sayfa 127 1. etkinlik:cümlede götürüverdi kelimesi olmasaydı herhengi bir yargıya ulaşamazdık. cünkü; yargıyı bildiren bir sey olmazsa birsey anlamayız.

ANLAMA YORUMLAMA

1:toplarım kelimesi yanlıştır. cünkü; özne cogulken yüklem cogul, tekilken yüklem tekil olmak zorundadır.

2.etkinlik: birinci cümle taksiyle

ikinci cümle okula

üçüncü cümle kış mevsiminde

dördüncü cümle ben’dir.

d

d

4 a 5 d 6 b 7 e 8 d 9 b

SAYFA 151

7.ETKİNLİK:

anlatımı bozuk cümleler, anlatım bozukluğunu nedeni, cümlenim doğru biçimi sırasıyla yazıyorum

-hepsi ve daha fazlası az sonra: gereksiz sözcük kullanımı: hepsi ve fazlası az sonra

-fabrika ticari ve polis otosu üretimine eçen yıl ara verdi: tamlama yanlışlığı: fabrika ticari oto ve polis otosu üretimine geçen yıl ara verdi

-hangisinin başarılı hangisinin başarılı olmadığını öğreneceğiz: yardımcı fiil eksikliği: hangisinin başarılı olduğunu hangisinin başarılı olmadığını öğreneceğiz

-senin yüzünden sınıfı geçebildim: kelimelerin yanlış anlamda kullanılması: senin sayende sınıfı geçebildim

-aldığı kumaşın rengini beğenmediği için geri vermeyi düşünüyor: belirtili nesne eksikliği: aldığı kumaşın rengini beğenmediği için kumaşı geri vermeyi düşünüyor

-düşünceler zamanla değişirler: özne-yüklem uyumsuzluğu: düşünceler zamanla değişir

-kimse seni suçlamıyor, aksine senin haklı olduğunu düşünüyor: özne eksikliği: kimse seni suçlemıyor, aksine herkes senin haklı olduğunu düşünüyor

-bu güçlüklere nasıl göğüs gerdi, nasıl başa çıktı? : zarf tümleci eksikliği: bu güçlüklere nasıl göğüs gerdi, güçlüklerle nasıl başa çıktı?

-duvarları kirletmek, yazı yazmak kesinlikle yasaktır: dolaylı tümleç eksikliği:

duvarları kirletmek, duvarlara yazı yazmak kesinlikle yasaktır

-görüşlerime katılmadığınızı, karşı çıkıp eleştirdiğinizi bilmiyor değilim: gereksiz sözcük kullanımı

-birçok kişiler böyle düşünüyor: özne-yüklem uyumsuzluğu: birçok kişi böyle düşünüyor

-güç ve müşkül zamanlarda üstüne düşeni yerine getirir: aynı anlamda kelimelerin kullanılması: güç zamanlarda üstüne düşeni yerine getirir

SAYFA 152:

anlatımı bozuk cümleler, anlatım bozukluğunun nedeni, cümlelerin doğru biçimi sırasıyla yazıyorum

-yemeğine biraz tuz, biber ve limon sıktı: yüklem eksikliği: yemeğine bira tuz, biber ekti ve limon sıktı

-bu tür duygular gözlerimi yaşartırlar: özne-yüklem uyumsuzluğu: bu tür duygular gözlerimi yaşartır

-hiçbir işlerde başarılı olamadı: özne-yüklem uyumsuzluğu: hiçbir işte başarılı olamadı

-hiç kimse bir yere kıpırdamasın, yere yatsın: özne eksikliği: hiç kimse bir yere kıpırdamasın herkes yere yatsın

-küçük kızın saçları bir hayli büyümüş: yanlış anlamda kullanılan sözcük: küçük kızın saçları bir hayli uzamış

-kuşkusuz o da senden çok korkuyor olmalı: kelime fazlalığı: kuşkusuz o da senden çok korkuyor

-iki kardeşten en küçüğü arkadaşımdı: kelime fazlalığı: iki kardeşten küçüğü arkadaşımdı

-bu konuyu yeniden bir hafta içinde tekrar görüşürüz: eş anlamlı kelimelerden kaynaklanan anlatım bozukluğu: bu konuyu yeniden bir hafta içinde görüşürüz

-bu kouda gençleri azımsamak doğru değil: yanlış kelime kullanımı: bu konuda gençleri küçümsemek doğru değil

-kuyrukta bekleyen hastalar içinde ilk muayene odasına ben alındım: kelimelerin yanlış kullanımı: kuyrukta bekleyen hastalar içinde muayene odasına ilk ben alındım

-nüfus sayımı bu yıl yapıldı, bir hayli artmış: eksik kelime: nüfus sayımı bu yıl yapıldı, nüfus bir hayli artmış

-sz çalmasını babamdan öğrendim: tamlama yanlışlığı: saz çalmayı babamdan öğrendim

SAYFA 153

ÖLÇME DEĞERLENDİRME:

1-D, D, D, Y, Y, D

2-E

3-E

4-D

SAYFA 154:

5-E

6-E

7-

-bahar gelince dağlar yeşil giysilerini giydiler(giydi)

-yıldızlar bana bakıyor(bakıyorlar)

8-

-kızını çok sever, armağanlar alırdı(ona)

-kimseyi küçük görmemeli, insanca davranmalıyız(herkese)

9-

-onu severim her konuda iyi anlaşırız

-bu güçlüklere nasıl göğüs gerdi, nasıl başa çıktı

10-birçok kişiler onu övüyordu

11-bana bir zararı olmuyor aksine hep koruyordu

SAYFA 155

ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

1-B

2-E

3-D

4-D

5-E

6-A

SAYFA 156:

7-A

8-D

9-B

10-C

11-C

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME(145-146-147) :

1.)……tanım…..

……….öznel…..

…..benzetme….

……ihtimal…

…….tasarı…….

…öneri……

…ön yargı……..

2.) ……tanımlama….

…..üslup…..

……karşılaştırma…

….benzetme…..

……nesnel…

….eleştri…..

…varsayım…..

………öneri….

……tasarı…..

…..ihtimal….

…..ön yargı…..

…neden-sonuç….

….amaç-sonuç….

…..şart…..

3.)

y

d

y

y

d

d

d

4-A, 5-D, 6-B, 7-E, 8-D,9-B

sayfa 136 ölçme ve değerlendirme

1- yalnış, doğru

2- D

3- C

4- B

5- E

6- E

132:

1- d,y

2-A

3-A

4-D

5-mişli ve dili

136:

1- y,d

2-D

3-C

4-B

5-E

6-E

S.161

1-C

2-C

3-C

4-C

5-B

6-D

7-C

8-A

S.171

boşluk:boyut

1d

2y

3d

4d

5y

6d

3.soru

etkiler okumada kolaylık bakımından sağlar

S.172-173

1)güven duygusu olmadığını ortaya koyar

2)ana düşünce gerçek dostluk.ana düşünceyle bütünlük sağlıyo

3)mesaj gerçek dostlukla ilgili mesaj verilirken bunlara gerek yok

4)dil öğeleri birleşerek kelime kelime grupları cümlelerle ifade edilir.

5)gerçek dostların birbirine güven duyması .gerçek dostları olmayanların birbirine güven duymaması

6)kısa ve acık olması net daha etkiler okuyucuyu

7) parcanın ulaşmasını sağlar önemlidir.

8)yardımcı düşünce düşünceyi çeşitli yönlerden destekliyor tamamlıyor.

etkinllik2:

a)bazılarında ilk son cümlelerde bazılarında ise ortalarında bulunur

b)anadüşünmceler

A.insanlar kendinden önceki yapıtlarada bakar

C:süs yapayım derken şiirde anlatılanı yok etmesi

c)anlatılanlardanyola çıkarak

d)ya parağrafın başında sonundaki cmlelerde verilir

S.174

paragrafta yer alan yardımcı düşünceler:

1)duyguların hatıraların ve sevgileri çiçeklerle ifade etmek güzeldir.

2)çiçekler temiz duyguları ifadeb eder.

3)çiçeklere dünyamızın güzellikleriyle bakmalıyız.

paragrafın ana düşüncesi:

1)çiçeklerin dilinden konuşmak,renkli ve güzel konuşmaktır.

ana düşünce ile yardımcı düşünceler arasındaki ilişki bağlam eşitliğinde:

paragrafın her düşüncesi çiçek kelimesiyle biririne sağlanmış

çünkü konu çiçektir.anadüşünce paragrafın ilk cümlesidir.

yazar sonraki yardımcı düşüncelerle bu ilk cümledeki duyguları görüşü desteklemiştir.

SAYFA 175 ÖLÇME VE DEGERLENDİRME:

1.b

2.e

3.a

4.c

5.a

6.c

7.d

8.c

9.c

10.d

11.d

 

179.nun 3.sorusu;aksam,polisler,kaçanlar ve ara sokaklar.4.fııl cumlelerının 6.olay paragrafı oldugu ıcın zaman sırasına gore kısı mekan ilişkisine gore sekıllenmıstır.

180.sayfadakı ılk soru;nasıl sorusuyla sorulur.2.tasfır paragrafı 3.gorme 5.bu bır tasfır paragrafıdır.yer ve gorunus sıfatlarla belırtılmıstır.sankı kelımelerle resım cızılmıstır.181.sayfadakı ılk soru;ınsanların haklarını aramak ıcın genellıkle mucadeleler sectıgı ancak konusulup anlasarak bır yol bulunabılınecegı anlatılıyor 2.dusunceyı cesıtlı yonlerden acıklamak tanımlamak ıcın bellı bır duzen ıcınde verılmıstır 3.oznellıktır cunku yazar kendı dusuncelerını verıyor 4.bır durumun nedenlerın ınandırıcı bır nıtelıkte anlatıp ortaya koymak amacıyle yazılmıstır.

182.sayfadakı ılk soru kısının bulundugu ruh halıcozumlenmeye calısmıs yasadıgı bır olay karsısındakı halı verılmeye calısılmıstır 2.ısyan pıskolojısı var 3.nesnel olanları anlattıgı ıcın 4.tahlıl oldugu ıcın konu olan kısının davranıslarından gorunusden konusmasından soz eden cumlelere yer verılmıstır.kahramanın ruh halı cozumlenmeye calısılmıstır

 9. sınıf ,dil ve anlatım, kitabı, cevapları,tüm,kitap,tamamı,hepsi