9.sınıf Fizik Kitabı cevapları sayfa 135'den 215'e kadar

Kardelen tarafından yazıldı.. Yayınlanma 9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları

9.sınıf Fizik Kitabı cevapları sayfa  135'den  215'e  kadar

sayfa 135

 

1- devleti bir kişi yönetiyormuş,

 

ölümlü olduklarına inanıyorlarmış

 

Allah'a inandıkları sonuçlarına ulaşabiliriz

 

sayfa 136

 

5- tema: aşk için herşey yapılır

 

6- a) ilahi bakış açısı

 

b) herkes kendi dininden kişiyle evlenir

 

TABLO

 

sırasıyla yazıyorum

 

kerem: tiptir. iyi biri, dinamik, keremin sürekli aslıyı araması, var, var, farkında, olmaz

 

aslı: tiptir. iyi, güzel biri, dinamik, aslının anne ve babasıyla kaçması,

 

var, var, farkında, olmaz

 

sayfa 135 ve 136

 

1-birinci cümle: halk hikayelerinin gerçekliğe bakışını

 

 

dilini anlatan sosyal bir gerçekliği anlatır.

2.

 

 

3. cümle: dönemin dini değerlere

 

kutsal kişilere nasıl bakıldğını gösterir.

 

2- birnci cümle:cümle hikayenin hangi zamanda anlatıldığını net bir şekilde göstermez.

 

3- kerem ile aslı metindeki mekanlar hikayedeki olayların mekanla birlikte değişebileceğini göstermektedir.

 

4- " yorgun argın dünyasından geçti öyle bir aleme göçtü ki rüya alemi mi desem mana alemi mi desem,ne desem;ak saçlı bir pir yamacına dikilip eğitti.

 

5- metindeki temel çatışma iyi kötü arasındadır.metnin teması aşıkların kawuşmasını hiçbir gücün engelleyemeyeceğidir.bu tema yani aşk

 

aşıkların kawuşmaları türk edebiyatında çok kullanılmştır.

 

6-a: verilen örneklerden hareketle anlatıcının olaylar

 

kahramanlarla ilgili her türlü bilgiye sahip olduğunu anlatıcı kendine göre hızlandırıp yawaşlattığını söleyebiliriz.

 

b: bu ifadelerden hareketle halk hikayelerinin kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarılmasını göstermesidir

 

© ödevler blogkafem.blogspot.com katkılarıyla hazırlanmıştır

 

7- iki metinde de olağanüstü olaylara yer

 

rilir.

iki metinde de döneme ait özellikler tespit edilmektedir.

iki metinde de ilahi bakış açısı kullanılmıştır.

iki metinde sözlü bir geleneğin mahsülüdür.

 

8- halk hikayelerinde şiirsel

 

halkın anlayacağı bir dil kullanılmıştır.

 

9- bu ifadeler metindeki anlamın oluşmasını sağlamaktadır.

 

10- her iki tipte aşkı için herşeyi göze alan gerçek aşık tipleridir.

kerem dinamik aslı durağandır.

hikayenin her bölümü

kerem olumsuz aslı olumsuz

farklıdır

kerem ailesinin etkisi wardır

kerem farkındadır aslı farkındadır

hayır olamz

 

11- türk edebiyatı bu özelliğe sahip ilk "Dede Korkut" hikayeleridr.genellikle aşk

 

dini konular işlenir.özellikle koşma şeklinde olur.

 

sayfa 140

1-HARNAME'deki olay ve olay örgüsü şunlardır:

 

eşeği tanıtılması

eşeğin sahibinin onu serebest bırakması

eşeğin otlağa gitmesi,orada otlayan öküzleri görmesi

eşeği pir eşeğe gitmesi

eşeğin buğday tarlasına gitmesi

tarla sahibinin eşeği görmesi

eşeğin pir eşekle karşılaşması

2-harnamede belirli bir zaman ve mekan ifadesi yoktur.Mesevide birgün şeklinde bir zaman ve otlak buğday tarlası şeklinde de mekan ifadeleri vardır.bu durumda mesnevideki zamanın ve mekanın belirsiz olduğunu göstermektedir

 

3-harnamedeki kahraman eşek,eşek sahibi,pir eşek ve tarla sahibidir.bu kahraman ve bunların etrafında şekillenen olay örgüsü doğal gerçeklikle ilişkilidir.şair yaşadığı olaylarla ilişkilendirilirse,kendisi yerine eşeği hükümdaryerine eşeğin sahibini,pir eşeği mürşidi,tarla sahibini ise köylüler veya eşkiyalar için sembol olarak kullanmıştır.

 

4-harnamedeki temel çatışma adalet-adaletsizlikçatışmasıdır.metnin teması iseelindeki ile yetinmektir.

 

5-metindeki tema ve tema etrafında şekillenen olaylar,sosyal hayattaki bireylerin ellerindekilerle yerinme,onlara rıza gösterme,daha fazlasını elde etmekiçin birtakım yollara sapma ilkeleriyle örtüşmektedir.

 

6-mesnevi nazım şeklinin özellikleri şunlardır:

 

nazım birimi beyittir

aruz ölçüsü kullanılır.aruzu kısa kalıpları kullaılır.

her beyit kendi arasında kafiyelidir

sembolik tarzda yazılır

olay örgüsü,kişiler,zaman, ve mekan unsurlaı bulunur.

7-harnamenin yazılış amacı yaşanan bazı olayları edebi bir biçimde ifade etmektedir.bu nedenle eserde,şiir dilinin ifade biçimleri kullanılmıştır.mesnevinin şiirle benzer yönleri,ritim,ahenk ve yapı unsurlarıdır.mesnevinin şiirden farklı yönleri ise olay örgüsü ve bu olay örgüsüne bağlı kişiler,zaman ve mekan unsurlarının bulunmasıdır.

 

8-harnemede kahraman olarak eşek ve öküzün seçilmesi birbiriyle kıyaslanabilecek farklarının olmasındandır.bu farklılık etkenlerle yetinme teması ve onun etrafında gelişen olay örgüsüyle,elindekilere rıza göstermeyen eşek ve eşekten üstün olan öküzün eksiklik ve fazlalıkları üzerine kurulmuştur.

 

9-verilen beyitlerin ilki kahramanların halini ve ruh durumunu bilenilahi bakış açısına sahip bir anlatıcıya;ikinci beyit ise kahraman ağzından yazıldığı için kahraman anlatıcının bakış açısı''na sahiptir.

 

10-anlatıcı olay örgüsünü oluşturmada ve kahramanların ruh hallerini yansıtmada etkilidir.

 

12-beyitlerdeki ılduz sözcüğü günümüzde yıldız şeklini almıştır.yıldız sözcüğü baht talih anlamındadır. şairde beyitte bizim acaba bahtımız talihimiz yokmudur anlamında kullanmıştır.

 

13-harnamede şeyhi'nin yaşadığı bir olay sembolik olarak anltılmıştır.şair döneminin mesnevi nazım şeklini kullanan şirlerin en ustasındandır.mutasavvuf olmasına karşın tasavvufi unsur kullnmamıştır.rahat ve lirik bir söyleyişi vardır.şiirlerinin nükte dolu olduğunu şeyhi uzatma nalevüahün nüktedandır bilür şahan-şahünbeyitiyle ifade edilmiştir.

 

14-şeyhi'nin sembolik anlatımı tercih etmesi hem durumnu hem de sosyal eşitlik konusunu daha rahat ve etkili,aynı zamanda edebi ve dikkat çekici bir tarzda ifade etmek istemesindendir...

 

sayfa 146

 

Köy hocası:karakterdir. iyi, yardımsever, çalışkan

 

dinamik

 

yakalamaya çalışması

 

olumsuz

 

var

 

var

 

farkında

 

olabilir

 

sığırtmaç:karakterdir. ürkek, meraklı, yabani

 

dinamik

 

kaçmaya çalışması

 

olumsuz

 

var

 

var

 

farkında

 

olabilir

 

sayfa 154

 

1)Halk edebiyatıdır

 

2)ilgisi vardır.bulunduğu toplumdan etkilenir

 

3)çok karışıktı yapamadım

 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

 

1) D,D

 

2)Kahraman

 

3)A

 

4)E

 

Sayfa 156,157,158

 

ELEKTRA

 

-Trajedidir.

 

Trajedinin Özellikleri

 

-Konularını tarihten ya da mitolojiden alır.Eskİ Yunan ve Latin tarihi

 

-Kişiler soylu kimseler olur.(kral,kraliçe,vs..)

 

-Baştan sona ciddi bir hava içinde geçer

 

-Trajediler mazmundur.

 

-Trajediler aynı mekanda geçer yaşanalar 24 saat içinde anlatılır.

 

-Üç birlik kuralı uygulanır.(olay,yer,zaman akla gelir.)

 

-Vurma,kırma ,öldürme gibi olaylara seyircinin gözü önünde yer verilmez.Bunlar dışarıda gerçekleştirilir sahne haberi ulaşır.

 

-Diyalog vekorudan oluşur.

 

-Koro kadınlar ve ihtiyarlardan oluşur.

 

-Erdem ve ahlak önemlidir.

 

-Beş bölümden oluşur.Perde yoktur.Kesintisiz oynanır.Perdenin yerini koro tutar.

 

 

CİMRİ

 

-Komedidir.

 

Komedinin Özellikleri

 

-Konularını çağdaş toplumdan ve günlük hayattan alır.

 

-Argo kelimeler kullanılabilir.

 

-Vurma,yaralanma gibi olaylara sahnede yer verilir.

 

-Diyalog ve koro bölümlerinden oluşur.

 

-Mazmundur.

 

-Kesintisiz oynanır.

 

-Üç birlik kuralı uygulanır.

 

-Beş bölümden oluşur.

 

 

© blogkafem.blogspot.com web sitesi katkılarıyla

 

Trajedi ve komedinin ortak yönleri

 

-Mazmundur.

 

-Kesintisiz oynanır.

 

-Üç birlik kuralı uygulanır.

 

-Beş bölümden oluşur.

 

Trajedi ve komedinin farklı yönleri

 

-Komedide vurma kırma gibi olaylar sahne içinde canlandırılır.

 

-Trajedide canlandırılmaz.

 

 

 

HAMLET

 

-Dramdır.

 

Dramın Özellikleri

 

-Konularını günlük hayattan alır.

 

-Oyunda acıklı ve gülünç olaylar bir arada verilir.

 

-Nazım ya da nesir biçimde yazılır.

 

-Kahramanlar her tabakadan seçilebilir.

 

-Üç birlik kuralına uyma zorumluluğu yoktur.

 

-Perde sınırlaması yoktur yazarın isteğine bağlıdır.

 

gerçi forumda vardı ama...

 

sayfa 166

 

Tablo

 

karagöz tipcahil,.....hacivat tipbilgili

 

ikiside dinamiktir...

 

olumsuz...

 

sosyal ve toplumsal yapımızdan farkları var...

 

birbirleri üzerinde etkileri var

 

karagöz farkında değil,...hacivat farkında

 

evet olabilir....

 

5.soru...

 

temel çatışma...cahil okumuş çatışmasıdır,tema...yanlış anlama

 

6.soru...

 

sade dil ve halk söylemleri vardır...

 

7.soru...

 

ifadelerde yanlış anlaşılma var...metnin temasıda yanlış anlaşılmadır...

 

8.soru..

 

doğaçlama ve karşılıklı konuşmalardan meydana gelmiştir...bu nedenle yazarı yoktur...geleneksel türk tiyatroları anonimdir...sözlü edebiyat ürünleridir...

 

9.soru...

 

bellli sözlerle başlar,gölge oyunudur...halk söylemleri vardır...yanlış anlaşılmayla birlikte izleyenleri güldürme amaçlıdır...

 

SAYFA 170

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

 

1-Y, D

 

2-trajedi

 

3-B

 

4-A

 

SAYFA 171:

 

5- cahil ve okumuş insan arasındaki çatışma anlatılıyor.

 

SAYFA 172

 

3.ÜNİTE

 

 

ÇME VE DEĞERLENDİRME:

1-Y, D

 

2-D, D

 

3- ?

 

1.boşluk: geleneksel

 

2.boşluk:modern

 

4-masal

 

5-ilahi

 

6-D

 

7-A

 

8-C

 

9-B

 

SAYFA 173:

 

10-D

 

11-BULMACANIN CEVAPLARI

 

1-tiyatro

 

2-ileti

 

3-sahne

 

4-zaman

 

5-çatışma

 

6-anlatıcı

 

7-mekan

 

8-kurgu

 

9-karakter

 

10-tip

 

11-olay

 

12-bakışaçısı

 

sayfa 176

 

1-D,Y

 

2 -D

 

3-E

 

4- Sosyal

 

5-konu, dil ve anlatım özellikleri, yazar...

 

sayfa 181

 

1)bilgi vermek tanıtmak

 

2)ıtrı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkesi

 

3)olur çünkü hayatı kişiliğine etki eder

 

4)verilen bilgi eksik olur.metin içinde belirli bir anlam vardır.

 

5)4birim

 

6)bilgi vermek tanıtmak yaşantısı,kişiliği şahsiyeti

 

buyrun arkdaşlar hepsi doğru

 

© blogkafem.blogspot.com

 

sayfa 181 ve 182

 

1,bilgi vermek tanıtmak

 

2:ıtrı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkesi

 

3:olur çünkü haytı kişiliğinede etki eder

 

4:verilen bilgi eksik olur.metin içinde belirli bir anlam vardır

 

5:4 birim

 

6:Bilgi vermek tanıtmak yaşantısı,kişiliği,şahsiyeti

 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

 

1:tanıtmak

 

2:b

 

3:b ve e

 

4:d

 

5:bilgi vermek tanıtmak

 

sayfa 184

 

1.soru:sanat ve sanatçının hür olması

 

2.soru:soyut bir kavram ifade etmektedir

 

anadüşünce:sanat ve sanatçıya baskıların olduğu

 

3.soru: -

 

4.soru:gelir.yazarın duygu ve düşünceleri farklılık gösterir.

 

anlama yorumlama

 

sayfa 185

 

1.soru:

 

amacı olduğu için bir yazıyla aktarma gereği duyar

 

Ölçme Değerlendirme:

 

1.soru : D,D

 

2.soru : boşluk : yunus emrenin türk dilini en güzel şekilde kullanması

 

3.soru: D

 

4.soru:Metnin okuyucuya aktarmak istediğii ileti düşünce bildiri

 

 

sayfa 188

 

1:bir kavramı açıklamak

 

2:soyut olduğu için anlaşılması çok zor edebiyatla ilgilenenlere daha çok hitap ediyor.

 

3:Olabilir.farklı anlşatım biçimleri oluşabilir

 

4: -

 

5:cvapları kitabın arkasındaki sözlük kısmında var bi gezi yok.gezi:gezilen yerlerin anlatılması

 

6:felsefi metin

 

7:günlük gözlemlere yer verilmiş

 

Anlama ve Yorumlama

 

1:kişiden kişiy egöre değişir

 

4:anlatım türü ve konusunu belirler

 

ölçme değerlendirme:

 

1: Y

 

2 : D

 

2: C

 

3: Deneme

 

4: Türü mektuptur.benzetmeler vardır

 

 

sayfa 189

 

Ölçme ve Değerlendirme:

 

1-İkiside doğru

 

2-C

 

sayfa 190

 

3.soru: söyleyişi(sohbet)

 

4-anlaşılır bir biçimde yazılmıştır.günümüz Türkçesiyle

 

 

sayfa 192

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

 

1.Y,D

 

2.A

 

3.E

 

4.bilgi verir, farklı açıdan bakmamızı sağlar,okuyucuyu düşündürür...

 

sayfa 195

 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME:

 

1: D Y

 

2: zaman mekan

 

3:mektup

 

 

202. sayfanın hazırlık soruları;

 

1)yaşadığımız ilin tarihi özellikleri,nüfusu,coğrafi özelliklerini konu alan bir metin yazarak bu özelliklere dikkat ederiz

 

2)bu soruda bir yazarın veya santçının özelliklerin istiyor ben Ahmet Hamdi Tanpınar'ı örnek verdim ve ve bir metin yazarken dikkat edeceğimiz özellikler yaşadığı zaman,edebiyata katkıları,çevresi zihniyeti,öğrenim hayatı dikkate alınır

 

 

sayfa 204

 

1-)Bu metinde dönemin zihniyeti olarak insanların teknolojik gelişmelrden dolayı geceleri çalışmak zorunda olduğunu bazılarının ise sadece gündüzlerin çalıştığını anlayabiliriz.Ayrıca kıtalar arası uçuşlarında olduğu bu metinden anlaşılır.

 

2-)Bu metinin yazılış ama bilgi vermek ve yönlerdirmektir. Hedef kitleside uyku sorunu olanlar olabilir

 

3-)4 birim vardır işte yazdırmayın onların hepisi metinde adları yazıyo

 

4-)Bu metinin ana düşüncesi uykunun sosyal hayatımızdaki yeri ve önemidir.Yazıldığı dönemle ilişkiside işte o dönemde bazı insanlırın gece çalışmak zorunda olduğundan bazı psikolojik felan filan bozukluklar geçirmesi işte ilişkisi böyle

 

5-)Burda metin dilin göndergesel işleviyle kullanılmıştır. göndergesel işlev:bilgi vermek için olan vardıya hani işte o.

 

6-)Metinin konusunu, dil ve anlatımını etkileyen en önemli unsurlardan birisi hitap ettiği hedef kitlesidir. Metinin dili hitap ettiği hedef kitlesine göre farkılılık gösterir.Örneğin bu metinde hedef kitle biz yani cocuklar ya da normal sıradan bir insan değildir. Çünkü burada bazı bilinmeyen kelimeler vardır. Yani terimler vardır sirkadiyen nörötik kortizol senkronizatör vb. yani bunun hedef kitlesi bu sözleri bilen bu sözler hakkında az çok bilgi sahibi olan kişilerdir. eğer hedef kitle biz olsaydık bu kelimerin anlmı bir parantez içinde verilir ya da uzun uzun anlatılırdı.

 

7-)Bu metin bilimsel metindir makaledir. Makale diyince sadece gazete çevresinde gelişen edebi metinlerdeki makale gelmesin aklınıza bizim hoca böyle dedi ben onun yalancısıyım

 

8-) -

 

9-)Bu bir makaledir nerdenmi anlıyoruz?

 

çünkü ispatlama var sonra hiç bir öznel yargılara yer verilmemiş.

 

Sayfa 215

 

1. günlük

 

2. röpörtaj

 

3. -

 

4.tarihi

 

5.bilimsel

 

6.makale

 

7. -

 

8.fıkra

 

9.mizah

 

10.hatıra

 

11.deneme

 

12.mektup

 

13.eleştiri

 

14.geziyazısı

9.sınıf, Fizik, Kitabı, cevapları, sf, 135'den, 215'e, kadar