10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 46 ve 48

calismakitabim tarafından yazıldı.. Yayınlanma 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 46 ve 48 Cevabı,Cevap,Soru,Kitap

 

Sayfa 46

 

Soru : Osmanlı Devletinde Yönetimin Farklı Sınıflar Arasında Bölünmesinin Devlet Yönetimde faydaları nelerdir?

 Osmanlı Devleti’nde kamu hizmetlerini yürüten personel; mülkiye, kalemiye, ilmiye ve seyfiye olmak üzere dört sınıfa ayrılmıştır. Bunlardan mülkiye ve kalemiye daha çok idarî işleri yürütmüştür. .

 Osmanlı Devletinde yönetim farklı sınıflar arasında bölündüğü için yönetimin gücü arttı, ülke daha kolay yönetildi.Osmanlı cihan devleti hâline geldi. Altı asırdan fazla ayakta kaldı.(yaptığım araştırmada ancak bunları bulabildim,eksik olabilir,öğretmeninize sorunuz)

 

Soru: Seyfiye,İlmiye Kalemiye Günümüz devlet yapılanmasında hangi kurum ve kuruluşlarla benzerlik gösterir.

 

seyfiye=adalet ve iç işleri bakanlığı,milli savunma bakanlığı,Denizcilik Müsteşarlığı,dış işleri bakanlığı

ilmiye= Adalet ve eğitim bakanlığı,diyanet işleri başkanlığı

kalemiye=maliye bakanlığı,ekonomi bakanlığı

 

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa  48 Cevabı,Cevap,Soru,Kitap

 

M.E.B 10 Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 48 Cevapları

 

 

 

Yeniçeri Ağası

1-istabulun güvenliğinden sorumluydu

 2-Yeniçeri Ocağı ile Acemi Ocağı işlerinden sorumludur.

 3-Esnafı denetler

 4-Başkentin güvenliği ile sarayın koruması da görevleri arasındadır

 

Kazasker

 1-Divandaki davalara bakardı.Kadı kararlarını bozma-değiştirme-yeni kararlar oluşturabilirdi

 2- Kadı atamaları yapardı

3- Müderris atamaları yapardı

4-Din görevlisi atamaları yapardı

 

Kaptanıderya

 1- ”deniz eyaletleri” diye adlandırılan eyaletleri yönetirdi

 2-Denizcilikle bütün atamaları yapardı

3-Hüküm yazma ve tuğra çekme yetkisi vardır

 4- Haliç ve çevresinin güvenliğinden de sorumluydu

 

Veziriazam

 Divân-ı Hümayuna başkanlık eden sadrazamın görev ve yetkileri arasında; yasaları uygulamak, kamu düzenini ve ülke düzenini sağlamak, atama yapmak, görevden almak, terfileri düzenlemek, sürgün ve idamları uygulamak, galebe divanını toplamak, yabancı elçileri kabul etmek, yabancı devletlere gönderilecek nota ve mektupların içeriğini belirlemek, savaş sırasında padişahla birlikte sefere çıkmak, padişahın katılmadığı seferlerde orduya serda-ı ekremlik etmek gibi işler vardır. Bütün bu yetkilerini temsilen padişahın mühr-ü hümayununu (tuğra) taşır.

 

Nişancı

1-Tapu kadastro kayıtlarını tutardı

2-Emrindeki kalemlerle yazışmalar düzenlerdi

 3-Pâdişâh adına yazılacak fermanlara, beratlara, nâmelere, hükümdârın imzâsı demek olan tuğrayı çekmekle görevlidir

 4- yabancı devletlerle olan ilişkilerden, yazışmalardan ve belgelerin tercümesinden sorumluydu.

 

Defterdar

 1-Anadolu ve Rumeli olmak üzere iki defterdar vardı.

2-Mukataha adı verilen vergi birimleri ile maden ve tuzla türü işletmelerin elde ettiği gelirleri merkeze transfer etmek ve bunun muhasebesini yapmakla görevliydiler

 3-Devlet hazînesini pâdişâha vekâleten idâre eder

 4-Dış hazîne ve mâliye kayıtlarının açılıp kapanması defterdârın eliyle yapılırdı.

 

Şeyhülislam

 

1-Kendisine sorulan dînî meseleler ve sualleri fetva ile çözüme kavuşturdu

 2-Fetva verirdi. Bu fetvalar kanun niteliği taşırlardı.

3-Bütün kadıları, müftîleri ve müderrisleri yönetirdi.

 4- Harp ve sulhe karar verilebilmesi için şeyhülislamın tasdîki gerekirdi.

 

İstanbulda özel bir yönetim uygulanmasının nedenleri nelerdir?

İstanbul’un başkent olması