12. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları (Sayfa 13-14) (Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Oluşumu)

nur tarafından yazıldı.. Yayınlanma 12. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

 12. Sınıf  Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları (Sayfa 13-14) (Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Oluşumu)

 

Anlama-Yorumlama

1. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının oluşumu bölümünde incelediğiniz metinleri dikkate aldığınızda genel olarak Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının yapısı, teması, dil ve anlatımı ile ilgili hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?

 

CEVAP

1. . Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında yazı dili ile konuşma dili arasındaki farklılık ortadan kalkmıştır.

2. • Toplumun temel alınmasıyla edebiyat toplumcu bir karakter kazanmış ve gerçeklik ön plana çıkmıştır.

3. • Edebiyatın her türünde olgun örnekler verilmiştir.

4. • Bireysellik ön plana çıkmış, toplumun uluslaşması sağlanmaya çalışılmıştır

5. • Yerli ve halka doğru bir anlayış gelişmiştir.

6. • Batı'daki bilimsel ve edebî gelişmeler takip edilmiştir.

7. • Memleket edebiyatı zevkiyle Batı'dan gelen türlerde Türkçenin birleştiriciliğinde başarılı örnekler verilmiştir.

 

2. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının oluştuğu zeminin sosyal, siyasi, kültürel ve ekonomik özellikleri hakkında kısa bir yazı yazınız.

 

CEVAP:

 

Cumhuriyet Döneminde ortaya çıkan sosyal ve siyasi olaylar (Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması, II. Dünya Savaşı, 1960'lardan sonra ideolojik söylemlerin önem kazanması, 1980'lerden sonra bireyselliğin ön plana çıkması...) edebiyatta da yaşadığı toplumun bir üyesi olan sanatçıyı da etkilemiş, böylelikle de eserleri ne yansımıştır.

Yine cumhuriyet öncesi dönemden cumhuriyete uzanan dönemde toplumsal siyasi ve ekonomik ve kültürel problemlerin edebî eserlerde işlenmesi, Atatürk il­ke ve inkılaplarının da bu problemleri baz alması edebî eserlerdeki problemlerin bu ilke ve inkılaplarda ifadesini bulduğunu gösterir.

 

3. Cumhuriyet Döneminde ortaya çıkan sosyal ve siyasi olaylar ile edebî hareketler arasında nasıl bir ilişki olduğunu, buradan hareketle Atatürk ilke ve inkılaplarının edebî eserlere nasıl yan­sıdığını sözlü olarak ifade ediniz.

4.

Ölçme ve Değerlendirme

1. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

- Cumhuriyet Döneminde memleket edebiyatı zevkiyle Batı'dan gelen anlatma biçimleri Türk edebiyatında başarılı bir şekilde kullanılmıştır. ( D )

- Cumhuriyet Döneminde Anadolu coğrafyası ile Anadolu insanının hayatı, zevkleri edebî eserlerde çok fazla işlenmiştir. ( D )

- Psikoloji ve psikiyatri alanında yapılan ilmî çalışmalardan yararlanılmıştır. ( D )

2. Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun kelimeyi yazınız.

 

VAROLUŞÇULUK insanın varoluşuyla doğal nesnelere özgü varlık türü arasındaki karşıtlığı

büyük bir güçle vurgulayan, iradesi, bilinci ve aklı olan insanların irade ve bilinçten yoksun nesneler dünyasına fırlatılmış olduğunu öne süren bir düşünce akımıdır.

 

3. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Milleti oluşturan değerlerin farklı yönleriyle edebî metinlerde yer aldığı

B) Bu dönemde Batı düşüncesindeki gelişmelerden doğan yeni açılımların edebî eserlerde kendini gösterdiği

C) Bireyin anlatılmasında psikoloji alanında gerçekleştirilen yeniliklerden yararlanıldığı

D) Sezgicilik, varoluşçuluk ve gerçeküstücülük gibi Batılı akımların etkisinin görüldüğü

E) Dil ve zevkte eski geleneğin devam ettiği

4. Aşağıdaki yazarlardan hangisi Cumhuriyet Döneminde eser vermemiştir?

A) Cemal SÜREYA

B) Tevfik Fikret

C) Reşat Nuri GÜNTEKİN

D) Necip Fazıl KISAKÜREK

E) Peyami SAFA

 

Ölçme ve Değerlendirme

1. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

- Cumhuriyetin ilk yıllarında edebî eserlerde özellikle İstanbul'a ve İstanbul insanına bir yöneliş söz konusudur. ( Y )

- Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatındaki eserlerin dili Servetifünun Edebiyatının dili gibi ağır ve ağdalıdır. ( Y )

- Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Atatürk ilke ve inkılaplarının edebî eserlere yan­sıdığı görülmektedir. ( D )

2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

- Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının oluşumunda..PSİKOLOJİ ve

PSİKİYATRİ alanında gerçekleştirilen ilmî çalışmalardan edebî eserlerde yararlanılmıştır.

- Birinci ve İkinci Dünya Savaşı arasında BATI dünyasında ortaya çıkan BİREYİN bunalımını esas alan edebî hareketlerden yararlanılmıştır.

 

3. Aşağıdakilerden hangisi laiklik ilkesinin özelliklerinden biri değildir?

A) Halkçılık ilkesinin bir yansımasıdır.

B) Devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine dayandırılmamasıdır.

C) Din ve devlet işlerinin ayrılmasıdır.

D) Kişilerin din ve vicdan özgürlüklerinin sağlanmasıdır.

E) Din ve mezhep çatışmalarına son vererek toplumsal barışın gerçekleştirilmesidir.

 

4. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki edebî zevk ve anlayışın nasıl olduğunu belirleyerek def­terinize yazınız.

ŞİİRDE HECE KULLANILMIS, DİL SADELEŞMİŞ,KONULARDA ANADOLU İŞLENMİŞ,ANADOLUYA YÖNELME BASLAMISTIR.ÇAĞDAŞLASMA İÇİN NELER YAPILMASI GEREKTİĞİNDEN BAHSEDİLMİŞ,KONU OLARAK VE EESERLERDE ATATÜRK 'ÜN İLKELERİ BİR YOL OLARAK GÖRÜLMÜŞTÜR.

 

"Motif kelimesinin hangi anlamlarda kullanıldığını araştırınız

 

Motif kelimesinin anlamları (sayfa14)

1 . Yan yana gelerek bir bezeme işini oluşturan ve kendi başlarına birer birlik olan ögelerden her biri:

"Halı motifi. Danteldeki motifler."

 

2 . edebiyat Bir eserde sık sık tekrarlanan süsleyici öge.

 

3 . müzik Bestenin bir parçasına çeşitli yönlerden birlik sağlayan belirleyici küçük birim:

"Melodi motifi."- .

 

Nurullah ATAÇ'ın fikrî ve edebî kişiliği hakkında araştırma .

 

NURULLAH ATAÇ'ın EDEBİ KİŞİLİĞİ

 

Dilde sadeleştirme ve özleştirme hareketinin savunucularındandır. Deneme, eleştiri yazarıdır.  Türkçedeki yabancı kelimeleri kullanmamış, dille düşünce arasında dolaysız bir ilişki olduğunu, somut düşünme geleneğinin doğabilmesi için kavramların saydam, hangi kökten geldiklerinin anlaşılır olması gerektiğini vurgulamıştır. Bu yol da, Ataç'a göre, Latince, Grekçe, Farsça, Arapça gibi yabancı dillerin eğitimini zorunlu kılmak başarılamayacağına göre, bunlardan alınan kelimelerin Türkçe'leştirilmesinden geçer.

 

Türk edebiyatında izlenimci eleştirinin ilk örneklerini verdi. Akşam'da tiyatro eleştirmenliği, Hakimiyeti Milliye, Ulus, Milliyet, Tan, Posta, Cumhuriyet, Son Havadis, Dünya gazetelerinde eleştiri yazıları çıktı. Denemeleri Türk Dili, Varlık, Yedigün, Ülkü, Seçilmiş Hikayeler dergilerindedir.

12., Sınıf, Türk, Edebiyatı, Ders, Kitabı, Cevapları, (Sayfa 13-14), (Cumhuriyet, Dönemi, Türk, Edebiyatının, Oluşumu)